ბოლო სიახლეები

ჩვენს შესახებ

logo

საინფორმაციო სააგენტო “Georgian national news” (gnn.ge) 2016 წლის ივლისიდან თქვენს სამსახურშია.

GNN.GE გამოირჩევა სტატიების მრავალფეროვნებით, რომლებიც ყველა გემოვნების და ინტერესის მკითხველს დააინტერესებს. ჩვენ გაწვდით საინტერესო და ობიექტურ ინფორმაციას – ვსაუბრობთ ყველაფერზე რაც თქვენთვის საინტერესოა.

ჩვენი ოფიციალური ვებ-გვერდია www.gnn.ge

კონტაქტი: (+995) 577 18 06 19     /     (+995) 568 75 76 78

ელ.ფოსტა: info@gnn.ge

მასალების გამოქვეყნების პირობები “Georgian national news”-ის (GNN.GE) საიტზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები, ინტერვიუები, ფოტო-ვიდეო-აუდიო მასალები და ა.შ. წარმოადგენს საიტის ინტელექტუალურ საკუთრებას, რაც დაცულია კანონმდებლობით.

“Georgian national news”-ზე (GNN.GE) გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები, ინტერვიუები, ფოტო-ვიდეო-აუდიო მასალები და ა.შ. წარმოადგენს სამსახურეობრივ ნაწარმოებს და შესაბამისად აღნიშნულ ნაწარმოებებზე საავტორო ქონებრივი უფლებები ეკუთვნის

“Georgian national news”-ს (GNN.GE) მასალების გამოყენება პირადი მოხმარების მიზნით უფასოა. ყველა სახის საინფორმაციო საშუალებებში, ბეჭდვით ან ინტერნეტმედიაში პუბლიკაციების, სტატიების, ინტერვიუების, ფოტო-ვიდეო-აუდიო მასალების და ა.შ. გამოყენება (გადაბეჭდვა) რეგულირდება მხოლოდ წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე. ტელე და რადიო მედიის საშუალებების შემთხვევაში ამასთან მათი გამოყენებისას აუცილებელია წყაროს და ავტორის მითითება.

ერთი პუბლიკაციის გამოყენების საფასური შეადგენს 100 აშშ დოლარის ეკვივალენტს ეროვნულ ვალუტაში, თუ მხარეები სხვა რამეზე არ შეთანხმდებიან.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით

მობ: (+995) 577 18 06 19

ელ.ფოსტა: info@gnn.ge