ეკონომიკა

საქართველოს ეკონომიკის რომელი სექტორები იზრდება ყველაზე სწრაფად?

2016 წლის პირველ ნახევარში, 2015 წლის პირველ ნახევართან შედარებით, საქართველოს ეკონომიკა (რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი – მშპ) 2.8%-ით გაიზარდა. ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სამთომომპოვებით მრეწველობაში (26,6%) და მშენებლობაში (18,2%) დაფიქსირდა. მესამე ადგილზეა სასტუმროების და რესტორნების სექტორი 11,2%-ით.

1,8%-ით გაიზარდა სოფლის მეურნეობაშ შექმნილი რეალური დამატებული ღირებულება.

ტრანსპორტის და ელექტროენერგიის წარმოება-განაწილების სექტორები კი შემცირდა შესაბამისად 3,5 და 1,5%-ით.

ცხრილი – საქართველოს ეკონომიკის ზრდა სექტორების მიხედვით, 2016 წლის პირველი ნახევარი:

zrda2

წყარო: forbes.ge