მსოფლიო

შემოსავლების რა ნაწილი იხარჯება გადასახადებში მსოფლიოს ქვეყნებში

აღნიშნული მონაცემები ეფუძვნება OECD-ის მერ მომზადებულ ანგარიშს.

ცხრილში მოცემული პროცენტები ასახავს 34 სხვადასხვა ქვვეყნის სადაგადასახადო სისტემის მონაცემებს. კერძოდ, სრული შემოსავლების რა ნაწილის გადახდა უწევთ მოსახლეობას გადასახადებში.

აღნიშნული სტატისტიკა მოიცავს ყველა ფედერალურ, სახელმწიფო და ადგილობრივ გადასახადებს, მათ შორის საშომოსავლო, სახელფასო და ქონების გადასახადებს. ასევე, საერთო კორპორაციულ და დამატებითი რირებულების გადასახადებს.

აღსანიშნავია, რომ აშშ-ში გადასახადები სხვა ქვეყნების უმეტესობის მონაცემებზე ნაკლებია, რაც ძირითადად გაპირობებულია, იმით რომ მთავრობა მოსახლეობას დღგ-ს გადასახადს არ აკისრებს და საცალო გაყიდვებბიდან მიღებული გადასახადების დონე სახელწიფო და ადგილობრივ დონეზე განხსვავებულია.