ეკონომიკა

იანვარ-მარტში ერთ სულ მოსახლეზე მშპ 1 975 ლარია

ერთ სულ მოსახლეზე 2016 წლის პირველ კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტი 811,4 აშშ დოლარია (1 975 ლარი), ეს მაჩვენებელი 2015 წლის I კვარტალში –  891,5 აშშ დოლარი (1 848 ლარი), – მონაცემები „საქსტატმა“ გამოაქვეყნა.

საქართველოს ეკონომიკა, „საქსტატის“ წინასწარი მონაცემებით, 2016 წლის I კვარტალში 2,6%-ით გაიზარდა, მშპ-ის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 7,351 მლრდ ლარი შეადგინა. დეფლატორი გაიზარდა 4%-ით.

მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა ვაჭრობა (15,9%) და მრეწველობა (15,7%).

შემდგომ პოზიციებს იკავებს ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა (11,65%), სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა (9,7%), სახელმწიფო მმართველობა (8,8%), მშენებლობა (7,8%), ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება (6,2%), ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა (6%).